Święty
Benedykt
Ora et labora

Odbierz wizerunek świętego Benedykta i odmawiaj modlitwę-egzorcyzm przed każdą pracą wykonywaną za pośrednictwem internetu, aby ten potężny święty pomógł Ci odrzucić wszelakie pokusy zła płynące z sieci i dopomógł w wartościowym korzystaniu z dobrodziejstw techniki.

Święty Benedykt – obrońca chrześcijan

Egzorcyzm świętego Benedykta od wieków chroni wyznawców Jezusa Chrystusa przed pokusami i demonicznymi atakami. Z roku na rok w XXI wieku jest ich coraz więcej. Internet, który jest użytkowany zarówno przez dorosłych, jak i dzieci to potężne źródło zagrożeń. Odmawiaj tę modlitwę wzorem poprzednich pokoleń chrześcijan i oddaj się w opiekę świętemu Benedyktowi.

Święty Benedykcie – pomóż nam walczyć ze złem

Internet choć stał się źródłem potężnego zła: pornografii, przemocy, wulgarności, nadal może służyć człowiekowi w dobrym celu. To właśnie dzięki niemu pracujemy, uczymy się, a w związku z wydarzeniami na świecie przenieśliśmy tam całą swoją aktywność. Odmawiajmy egzorcyzm świętego Benedykta i walczmy ze złymi pokusami, wykorzystując internet dla naszego dobra.

Noś świętego Benedykta zawsze przy sobie

Otrzymasz od nas wizerunek świętego Benedykta wraz z modlitwą-egzorcyzmem, którą warto odmawiać zawsze, kiedy czujesz pokusę popełnienia zła. Możesz go nosić w portfelu, przy telefonie lub położyć obok komputera, by zawsze Ci towarzyszył.

Chcesz otrzymać wizerunek św. Benedykta wraz z jego modlitwą-egzorcyzmem, by odmawiać go przed korzystaniem z dobrodziejstw sieci?

Wypełnij ten prosty formularz!

Po wypełnieniu formularza otrzymasz zestaw tapet na swoje urządzenia mobilne, a na podany adres wyślemy pocztą wizerunek świętego Benedykta z modlitwą-egzorcyzmem.

Informujemy, że Państwa dane osobowe podane powyżej są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków oraz Stowarzyszenie „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków (administratorzy danych osobowych), zwane dalej Stowarzyszeniami, w następujących celach: a) wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych osobowych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy oraz jej realizacji zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b RODO (na tej podstawie Państwa dane osobowe przetwarza wyłącznie Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi), b) utrzymywania stałego kontaktu z Państwem przez każde ze Stowarzyszeń w związku z ich celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie Państwa o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności każdego ze Stowarzyszeń – przetwarzanie w tym celu odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu każdego ze Stowarzyszeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (na tej podstawie Państwa dane osobowe przetwarza Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi oraz Stowarzyszenie „POLONIA CHRISTIANA”). Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie przez Stowarzyszenia powyżej wskazanych celów statutowych. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres do korespondencji lub adres e-mail każdego ze Stowarzyszeń tj.: na adres siedziby Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub na adres e-mail: iod@piotrskarga.pl lub adres siedziby Stowarzyszenia „POLONIA CHRISTIANA”, przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail:iod@poloniachristiana.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz każdego ze Stowarzyszeń usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe, jak i osoby upoważnione przez każde ze Stowarzyszeń (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o tożsamych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez każde ze Stowarzyszeń działalności statutowej w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.